Bij een betwisting tussen huurder en verhuurder dient in eerste instantie te worden gekeken naar de ondertekende huurovereenkomst tussen beide partijen.

Vaak blijkt het hierbij te gaan om een standaard document dat men op goed geluk van het internet heeft geplukt en vergeet men wel eens het belang van de naleving van enkele wettelijke formaliteiten. Jammer genoeg stellen we vast dat dit wel eens wat problemen geeft. 

Zo vergeet men wel eens een aantal noodzakelijke formaliteiten na te leven: het voegen van de nodige verplichte bijlagen, het opstellen en ondertekenen van een voldoende duidelijke plaatsbeschrijving, het aanbieden van de overeenkomst ter registratie, …

Bovendien besteedt men door het gebruik van een standaard document niet steeds voldoende aandacht aan de verwording van de werkelijke wil van partijen. Zo is de ene huurovereenkomst de andere niet. Men dient bij de contractsluiting stil te staan bij de specifieke verwachtingen van de partijen. Bepaalde keuzes kunnen verregaande gevolgen hebben.

In de praktijk blijken al wel eens misverstanden te bestaan omtrent de opzegmogelijkheden van de huurder: in een huurovereenkomst van lange duur (negen jaar) kan de huurder ten alle tijde opzeggen mits hij bepaalde termijnen respecteert en in bepaalde gevallen een opzeggingsvergoeding betaalt.

Dit is niet het geval bij een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder). Hoewel vaak de indruk in hoofde van de huurder bestaat dat hij veiligheid inbouwt door slechts een overeenkomst van korte duur te sluiten, beschikt hij de facto over geen enkele opzegmogelijkheid voorafgaand aan het verstrijken van de contractuele duur.

Ons advies : denk goed na vooraleer u een huurovereenkomst sluit en laat u bijstaan om specifiek na te gaan wat de implicaties zijn van bepaalde bedingen. Wij staan graag ter beschikking u hierbij te assisteren.

 

Piet De Keersmaecker